UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
AKTUALNOŚCI O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY WYNIKI FAQ KONTAKT

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska: 

Żelazna 32  
00-832 Warszawa 
tel. 507 006 579 
www.postawnaslonce.pl 
e-mail: postawnaslonce@fundacjabos.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:00.

 

 

II. PATRONI HONOROWI I  PARTNERZY

 

PATRONI HONOROWI

 

 • MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
 • MINISTERSTWO ENERGII
 • MINISTERSTWO ŚRODOWISKO

PARTNER GŁÓWNY

 • Bank Ochrony Środowiska


POZOSTALI PARTNERZY

 • Platforma Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Fresh Mail

 

III. SPONSORZY

 • Fundacja Banku Ochrony Środowiska


IV. GŁÓWNY CEL KONKURSU

 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych
 2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, charakteryzującym osobę będącą zarazem producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym;
 3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
 4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii;
 5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej;
 6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
 7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu;
 8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek;
 9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami;
 10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów - działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
 11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu;
  Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.


VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 

„Postaw na Słońce”  – ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej skierowany do szkół oraz społeczności lokalnych, poszerzający społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych. 

Projekt realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji.

 

VII. ADRESACI I ZASIĘG

 

Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas. 

Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.


VIII. TERMINARZ

 

Konkurs trwa w okresie: październik 2019 - czerwiec 2020. 
Szczegółowy terminarz w zakładce  TERMINARZ 


IX. SPOSÓB REALIZACJI

 

Projekt jest realizowany w postaci międzyszkolnej rywalizacji zespołów uczniowskich. Podzielony jest na dwa etapy. 

Każdy etap rozpoczyna się zdobyciem wskazanej wiedzy, 
a następnie realizowane są przez uczniów zadania pokazujące praktyczne jej wykorzystanie. Każdy etap kończy się przygotowaniem raportu, w którym uczestnicy sprawozdają Organizatorowi wykonane czynności. 

Zespół szkolny składa się z uczniów (maksymalnie może być to 10 osób) i opiekuna. 
Zespoły rejestrują się do konkursu na portalu www.postawnaslonce.pl i zapoznają się z zamieszczonym tam dokumentami umożliwiającymi wzięcie udziału w projekcie. 
Zespoły wykonują kolejne zadania konkursowe zgodnie 
PLANEM DZIAŁAŃ.  Raport z wykonania każdego zadania przesyłany jest do Organizatora. 
Zadania konkursowe oceniane są przez Jury powołane przez Organizatora tj. Fundację BOŚ. 
W konkursie przewidziane są nagrody dla uczniów i nauczycieli. 

Do zarządzania projektem przygotowano portal www.postawnaslonce.pl, poprzez który udostępnione będą wszystkie niezbędne informacje np. takie jak:

 • instrukcja udziału w projekcie czyli  PLAN DZIAŁAŃ;
 • formularze do raportowania się z wykonanych zadań;
 • REGULAMIN,  TERMINARZ, 
 • BAZA WIEDZY  dotyczącej:  źródeł energii w tym w szczególności OZE, ogniw fotowoltaicznych, ich specyfiki, parametrów jakie należy wziąć pod uwagę w czasie wykonywania bilansu energetycznego, prawodawstwa itd;
 • NARZĘDZIA  umożliwiające obliczenie zużycia energii i doboru systemu ogniw fotowoltaicznych;
 • FILMY  promujące ogniwa fotowoltaiczne – profesjonalne, 
  a także te przygotowane przez uczniów;
 • oraz szereg innych przydatnych do realizacji projektu informacji.


X. ETAPY KONKURSU


ETAP I - ENERGIA SŁOŃCA DLA DOMU

 

1. Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.
2. Zdobycie wiedzy na temat źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. 
3. Zdobycie wiedzy na temat fotowoltaiki.

4. Pozyskanie do współpracy właścicieli domów jednorodzinnych, zainteresowanych udziałem w projekcie.

5. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych. 
6. Obliczenie uciążliwości dla środowiska budynków mieszkalnych – wysokość emisji
CO do atmosfery i jej kompensacja. 

7. Dobranie wielkości systemu fotowoltaicznego adekwatnego  do zapotrzebowania energetycznego domów mieszkalnych i obliczenie wynikających z tego oszczędności. 
8. Spotkanie z właścicielami domów, dla których wykonano obliczenia.

 

ETAP II - ZARABIAJ NA SŁOŃCU

 

1. Promocja OZE i fotowoltaiki w środowisku szkolnym.

2. Wykonanie prezentacji oraz przeprowadzenie apelu szkolnego.

3. Przygotowanie lokalnych kampanii promujących konferencje uczniowskie i możliwości zastosowania w praktyce gospodarstw domowych mikroinstalacji OZE - na przykładzie ogniw fotowoltaicznych.

4. Zorganizowanie konferencji dla społeczności lokalnych promujących energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z fotowoltaiki, z podkreśleniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych.


XI. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 • Szkołę może reprezentować w projekcie tylko jeden zespół.
 • Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela).
 • Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest internetowe zarejestrowanie zespołu w terminie do 10 grudnia 2019 roku poprzez:

a) wypełnienie znajdującego się na stronie formularza;

b) wgranie formularza w wersji zeskanowanej z podpisem Dyrektora szkoły; Podpisany formularz zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań podzielonych na dwa etapy  oraz przesłanie do Organizatora konkursu raportów z realizacji zadań każdego z etapów.
 • Wszystkie zadania opisane są w zakładce  PLAN DZIAŁAŃ,  który wskazuje czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 • Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego.
 • Sędziowie oceniać będą raporty z realizacji poszczególnych etapów. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne - za każdy dzień opóźnienia 5 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów - nie będą one przyjmowane do oceny.
 • Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu przedstawia się następująco (szczegóły w  PLANIE DZIAŁAŃ  ):

Etap 1 - łączna ocena maksymalnie 940 pkt; 
Etap 2 - łączna ocena maksymalnie 600 pkt;

 

 • Prace konkursowe oceniane są oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 • Klasyfikowane będą tylko te zespoły konkursowe, które zrealizują wszystkie etapy tj. etap I i II konkursu.
 • Za najlepszą realizację każdego z etapów, przydzielane są  nagrody.

Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie


XII. NAGRODY

 

W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:

 • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 • Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom i nauczycielom.
 • Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap, przyznawane uczniom i nauczycielom.

 

Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Łączna pula nagród wynosi  30 tys. zł.

Nagrody przyznawane są:

 • Członkom Zespołów Konkursowych.
 • Opiekunowi Zespołu.

Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.

 

Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.

 

Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie głównej konkursu, w zakładce  WYNIKI. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród i sposobu jej rozdzielenia


XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników Konkursu) na stronie internetowej konkursu oraz w materiałach prasowych. 
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych. 
 3. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 
 4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu  z Konkursu. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 
 9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 10. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
 11. Podpisując zgłoszenie do Konkursu Dyrektor wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie konkursu.  

 

 

PARTNERZY I PATRONI 

 

PARTNERZY:

 

 

PATRONI HONOROWI: